• مدیریت دانش

    مدیریت دانش

مشتریان

مشتریان شرکت دانش هم آرا

با توجه به تجریه اجرایی این شرکت و آشنایی کامل با مقررات مربوط به نگهداری اسناد در یک همکاری دوجانبه میان کارشناسان ما و مدیران سازمانها ، تاثیر تمامی فرآیند های سازماندهی اسناد بر سایر فرآیند ها بررسی و کنترل می گردد که این امر سبب گردیده تا شرکت های بیشماری از جمله:

« 1 2 3 »