• مدیریت دانش

  مدیریت دانش

مدیران

  • نام و نام خانوادگی: مهدی شاهسوند
  • سمت: مدیر عامل
  • پست الکترونیک: shahsavand@dhamara.com  • نام و نام خانوادگی: مهدی لوائی
  • سمت: مدیر فناوری اطلاعات
  • پست الکترونیک: lavaei@dhamara.com  • نام و نام خانوادگی: داوود محمد سهی
  • سمت: مدیر مالی
  • پست الکترونیک: sohi@dhamara.com  • نام و نام خانوادگی: مهرداد شکیبا
  • سمت: مدیر استقرار و پشتیبانی
  • پست الکترونیک: shakiba@dhamara.com  • نام و نام خانوادگی: علیرضا نظری
  • سمت: مدیر بهره برداری
  • پست الکترونیک: nazari@dhamara.com