• مدیریت دانش

    مدیریت دانش

رونمایی گیگابایت از کوچکترین رایانه دنیا

رونمایی گیگابایت از کوچکترین رایانه دنیا گیگابایت از یکی از مدل های PC با نام Brix GB-BXA8-5557 رو نمایی کرده است
 که بسیار شبیه به ردپای NUC Intel است.

اگر به تصویر پایین دقت کنید مشخصات جالبی از این رایانه کوچک دستگیرتان خواهد شد.


تاریخ درج: 20 تیر 1394