• مشاوره در حوزه مدیریت اسناد

  مشاوره در حوزه مدیریت اسناد

مشاوره در حوزه مدیریت اسناد

مشاوره در حوزه مدیریت اسناد

خدمات مشاوره در حوزه های تخصصی شرکت دانش هم آرا شامل موارد زیر می باشد :

حوزه (EDMS (electronic document management systems

 • خدمات  پايگاه داده‌ : (Database Services)
 • Storage Device Drivers
 • ECM Application Services
 • تكنولوژي‌هاي هسته در EDMS
  1. تصويربرداري از اسناد  Document Imaging           
  2. تكنولوژي هاي خدمات سند/ كتابخانه Document/Library services technologies
  3. گردش كار Workflow
  4. مديريت ركوردها record management
 • تكنولوژي مديريت گزارشات خبره ERM technologies
  پردازش فرم‌ها Forms Processing
  Optical, Mark and Intelligent Character Recognition (OCR/ICR)

حوزه کنترل و صحت سنجی پروژه های مدیریت اسناد  :

صحت سنجی فرایندهای صورت گرفته و در حال اجرا
صحت سنجی خدمات مبتنی بر اسناد شامل :
 • اسکن اسناد : بررسی انطباق با استانداردهای مربوطه
 • کدینگ : کنترل فرمهای استاندارد کدینگ اسناد و انطباق با سیستم های نرم افزاری آرشیو