• مدیریت دانش

  مدیریت دانش

مشاوره در حوزه مدیریت اسناد

مشاوره در حوزه مدیریت اسناد

خدمات مشاوره در حوزه های تخصصی شرکت دانش هم آرا شامل موارد زیر می باشد :

حوزه (EDMS (electronic document management systems

 • خدمات  پايگاه داده‌ : (Database Services)
 • Storage Device Drivers
 • ECM Application Services
 • تكنولوژي‌هاي هسته در EDMS
  1. تصويربرداري از اسناد  Document Imaging           
  2. تكنولوژي هاي خدمات سند/ كتابخانه Document/Library services technologies
  3. گردش كار Workflow
  4. مديريت ركوردها record management
 • تكنولوژي مديريت گزارشات خبره ERM technologies
  پردازش فرم‌ها Forms Processing
  Optical, Mark and Intelligent Character Recognition (OCR/ICR)

حوزه کنترل و صحت سنجی پروژه های مدیریت اسناد  :

صحت سنجی فرایندهای صورت گرفته و در حال اجرا
صحت سنجی خدمات مبتنی بر اسناد شامل :
 • اسکن اسناد : بررسی انطباق با استانداردهای مربوطه
 • کدینگ : کنترل فرمهای استاندارد کدینگ اسناد و انطباق با سیستم های نرم افزاری آرشیو